Pro vlastníky půdy

Informace pro vlastníky pozemků v k.ú. Makov

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice oznámil, že byla dokončena obnova katastrálního operátu (digitalizace) v k.ú. Makov a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí od 30.9.2015 do 12.10.2015. Katastr vyhlásí platnost dnem 2.11.2015.

Důsledkem obnovy katastrálního operátu je mimo jiné také změna poplatníka daně z nemovitých věcí. Vlastníci nemovitostí, u kterých došlo ke změnám v evidenci, to je převod pozemků ze zjednodušené evidence (PZE) do evidence katastru nemovitostí (KN), změna parcelního čísla, výměry, apod., jsou povinni podat úplné nebo dílčí přiznání k dani nemovitých věcí do konce měsíce ledna 2016.

Naše společnost u stávajících nájemních a pachtovních smluv tyto změny uvede do souladu s katastrem nemovitostí formou dodatků k těmto smlouvám.

Informace pro zájemce o odprodej pozemků

Vážení vlastníci pozemků,

pokud se v budoucnu rozhodnete odprodat svoje pozemky, na kterých provozujeme zemědělskou výrobu, nabídněte je naší společnosti. Jsme připraveni Vám předložit kvalitní nabídku na odkoupení Vašich pozemků.

Změna nájemních a pachtovních smluv

Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí vydalo Vyhlášku č.298/2014 Sb. o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků ze dne 11.12.2014 s účinností od 1.1.2015. Touto vyhláškou došlo ke zvýšení daně z nemovitých věcí.

Naše společnost provedla přepočet daně u PKN pozemků obsažených v nájemních i pachtovních smlouvách. Tím došlo ke zvýšení částky v příloze smluv ve sloupci „přípočet daně“. V nájemném i pachtovnén za rok 2015 se již tedy toto navýšení promítne.