Rekonstrukce posklizňové linky, VSP Group, a.s.

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017333 P

Projekt "Rekonstrukce posklizňové linky, VSP Group, a.s." je spolufinancován Evropskou unií.

 

Obměna strojů v živočišné výrobě ve Křtěnově

V rámci projektu byl pořízen jeden traktor.                                                                

Cíl projektu: Snížení konečné spotřeby energie v podniku.

Projekt byl spolufinancován evropskou unií.

 

Investice do nezemědělských činností

S podporou z programu rozvoje venkova MZe 2014-2020 započala v roce 2016 realizace akce "Stavební úpravy a pořízení technologie provozu kovovýroby Rozsíčka."

Akce byla provedena v záměru 6.4.1. a druhého kola výzvy Programu rozvoje venkova 2014-2020.

Žádost o dotaci byla podána prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu.

Investice do chovu skotu

S podporou z programu rozvoje venkova MZe 2014-2020 započala v roce 2016 realizace akce "Stavba stáje, rekonstrukce a technologie stájí pro skot, silážního žlabu, pořízení strojů do živočišné výroby."